techmatik.pl

Przetarg nr 2

 

Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 1.4-4.1
Numer projektu: POIG.01.04.00-14-103/09 POIG.04.01.00-14-103/09
Tytuł projektu: „Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej
elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK”

 

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE

 

Dotyczy zamówienia na:

 

 

piec do topienia stali, na potrzeby projektu firmy TECHMATIK S.A. współfinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 

 

 
 

 

 Radom, 14.07.2011 r.

 

ZAMAWIAJĄCY:
TECHMATIK S.A.
ul. Żółkiewskiego 131/133
26-610 Radom

  

  1. Ireneusz Kowalski

  Numer telefonu: 48 369 08 94; 668 122 208

  E-mail: ikowalski@techmatik.pl

  1. Beata Jędra

  Numer telefonu: 48 369 08 35; 668 122 012

  E-mail: bjedra@techmatik.pl

   

  

 

PRZEDMIOT ZAKUPU:


 

 1. Postanowienia ogólne:


 

 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


 

 1. Opis przedmiotu zakupu:


 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki pieca do topienia staliwa o parametrach technicznych, jak niżej:

     Piec indukcyjny tyglowy średniej częstotliwości do topienia staliwa.

 1. Wielkość wsadu            800kg

 2. Pobór mocy                      max 650 kW

 3. Napięcie zasilania         3 x 400V

 4. Układ chłodzenia wody

Warunki prac uruchomieniowych:

 1. Montaż w miejscu zainstalowania

 2. Przeprowadzenie rozruchu technicznego

 3. Rozruch technologiczny - wykonanie pierwszego wytopu

 4. Przeszkolenie wytapiaczy(w cenie pieca) w zakresie sterowania i bezpieczeństwa eksploatacji pieca


 


 


 


 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZMAWIAJĄCEGO Z DOSTAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z DOSTAWCAMI


 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci

przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia.

3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia, każda ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


 

PROCEDURA:


 

 1. Termin składania ofert: do dnia 28.07.2011 r., godz. 15:00 w siedzibie firmy TECHMATIK S.A. przy ul. Żółkiewskiego 131/133, 26-610 Radom

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Kryteria oceny:

 1. Cena netto – 80 %

 2. Termin realizacji – 10 %

 3. Warunki gwarancji – 10 %

 1. Oferta musi zawierać:

- datę sporządzenia;

- okres ważności oferty – 60 dni od daty złożenia oferty;

- termin realizacji zamówienia;

- wymienione parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,

- warunki gwarancji - w miesiącach;

- wyznaczoną osobę do kontaktu.


 

KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY


 

W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

 

 

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena brutto 80
Termin realizacji 10
Warunki gwarancji 10

  

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt (100%=100 pkt). Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.


 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


 

site